Algemene Voorwaarden cally.com

Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van de Diensten die wij aanbieden. Deze Algemene Voorwaarden bevat belangrijke informatie voor u als Gebruiker. Lees deze daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

 1. Definities

  1. Account: het persoonlijke account van Gebruiker waarmee hij of zij toegang krijgt tot de Dienst op de Website van cally.com.
  2. Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden.
  3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een Overeenkomst sluit met Kompas Meet B.V. en/of zich geregistreerd heeft op de Website.
  4. cally.com: Kompas Meet B.V., gevestigd op de Tempeliersstraat 20A, 2012 ED te Haarlem en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 90669304.
  5. Dienst(en): diensten zoals beschreven in de Overeenkomst.
  6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de Consument om binnen de bedenktijd af te zien van de Overeenkomst die op afstand is gesloten.
  7. Gebruiker: Consument of Zakelijke Klant.
  8. Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen cally.com en Gebruiker, en waarvan onderhavige voorwaarden onderdeel uitmaken.
  9. Website: de website van cally.com, te raadplegen via www.cally.com, inclusief alle bijbehorende (sub)domeinen.
  10. Zakelijke Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf een Overeenkomst sluit met cally.com en/of zich geregistreerd heeft op de Website.
 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

  1. Op alle aanbiedingen, Overeenkomsten en leveringen van cally.com zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
  2. Indien Gebruiker in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor cally.com slechts bindend indien en voor zover deze door cally.com uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
 3. Registratie

  1. Om gebruik te maken van de Dienst van cally.com is voor sommige functionaliteiten het aanmaken van een Account vereist. Om gebruik te maken van de Dienst zonder Account is het enkel leveren van een naam en geldig e-mailadres nodig, zodat cally.com aan de Gebruiker een beheerlink kan sturen voor zijn ingeplande afspraak. Accounts kunnen worden aangemaakt middels registratie via het registratieformulier/de account-aanmeldmogelijkheid op de Website.
  2. Tijdens de registratieprocedure voor Accounts kiest Gebruiker een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee hij na registratie kan inloggen op de Website. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord.
  3. Gebruiker dient zijn inloggegevens, gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim te houden. cally.com is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een Gebruiker die zich aanmeldt op de Website ook daadwerkelijk die Gebruiker is. Al hetgeen gebeurt via het Account van Gebruiker, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van Gebruiker.
  4. Indien Gebruiker weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of cally.com daarvan in kennis te stellen, zodat cally.com gepaste maatregelen kan nemen.
  5. cally.com is gerechtigd het Account van Gebruiker die gekoppeld is aan een ‘Basic’ Abonnement te verwijderen indien Gebruiker twaalf maanden lang niet heeft ingelogd. cally.com zal in dat geval eerst een herinneringsmail sturen bij het e-mailadres dat aan Gebruiker gekoppeld is.
 4. Prijzen en informatie

  1. Voor het gebruik van bepaalde functionaliteiten van de Dienst is een vergoeding verschuldigd. Op de Website wordt Gebruiker gewezen op de toepasselijke vergoedingen.
  2. Alle op de Website vermelde prijzen zijn inclusief btw en, tenzij op de Website anders vermeld, andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
  3. De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. cally.com kan echter niet garanderen dat alle informatie op de Website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van cally.com afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer-en typefouten.
 5. Totstandkoming Overeenkomst

  1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Gebruiker van het aanbod van cally.com en het voldoen aan de daarbij door cally.com gestelde voorwaarden.
  2. Indien Gebruiker het aanbod via elektronisch weg heeft aanvaard, bevestigt cally.com onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft Gebruiker de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.
  3. Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Gebruiker onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft cally.com het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.
  4. cally.com kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Gebruiker aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien cally.com op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd om gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te stellen, zoals vooruitbetaling te verbinden.
 6. Uitvoering Overeenkomst

  1. Behoudens de beperkingen in deze Algemene Voorwaarden zal cally.com tijdens de duur van de Overeenkomst de Dienst ter beschikking stellen aan de Gebruiker. Aan Gebruiker komt een niet-exclusief gebruiksrecht toe voor de duur van de Overeenkomst en ten aanzien van de Dienst.
  2. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het invoeren van de juiste gegevens zoals te weten; persoonlijke gegevens die nodig zijn voor het aanmaken van zijn Account, datum van evenementen, e-mailadressen van genodigden, etc. Gebruiker is tevens ook eigenhandig verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van de genodigden voor het versturen van uitnodigingen. cally.com is niet aansprakelijk voor door Gebruiker (verkeerd) ingevulde data.
  3. GEBRUIK VAN PLUS ABONNEMENT (BETAALD)
   1. Gebruikers die een ‘Plus’ Abonnement hebben afgenomen krijgen toegang tot alle ‘Basic’ pakket functies welke op de Website beschreven staan, inclusief aanvullende functionaliteiten zoals op de Website staan vermeld. De toegang tot dit Abonnement is beperkt tot maximaal (1) gebruiker, tenzij anders aangegeven.
   2. Gebruiker krijgt gedurende de looptijd van het ‘Plus’ Abonnement toegang tot de Dienst zonder vertoning van advertenties.
   3. Bij beëindiging van het Abonnement vervallen de toegevoegde documenten en de behouden afspraken.
  4. GEBRUIK VAN BASIC ABONNEMENT (GRATIS)
   1. Gebruikers die een ‘Basic’ Abonnement afnemen krijgen een overzicht van alle huidige en toekomstige afspraken.
   2. Gebruiker krijgt gedurende het gebruik van de Dienst de mogelijkheid om een adresboek toe te voegen met groepen.
   3. Bij het gebruik van het ‘Basic’ pakket zijn de aanvullende functies van het ‘Plus’ Abonnement uit lid 6.3 niet van toepassing. Op het ‘Basic’ Abonnement worden advertenties getoond.
 7. Herroepingsrecht

  1. Dit artikel is slechts van toepassing indien Gebruiker een Consument is. Zakelijke Klanten komt derhalve geen Herroepingsrecht toe.
  2. Consument heeft het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met cally.com ten aanzien van betaalde Diensten (het Plus Abonnement) binnen veertien (14) dagen, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden.
  3. De herroepingstermijn gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de Overeenkomst.
  4. Consument kan de Overeenkomst conform de in lid 2 van dit Artikel gestelde termijn ontbinden door het modelformulier voor herroeping, te vinden in bijlage 1 onderaan deze Algemene Voorwaarden, digitaal te zenden aan cally.com, of op andere ondubbelzinnige wijze aan cally.com kenbaar te maken dat hij van de aankoop af ziet. cally.com bevestigt in geval van een digitale melding de ontvangst van die melding. Na ontbinding heeft Consument geen toegang meer tot het ‘Plus’ Abonnement.
  5. Reeds door Consument (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien (14) dagen na ontbinding van de Overeenkomst worden terugbetaald aan Consument op dezelfde wijze als dat Consument de bestelling heeft betaald.
  6. Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het Herroepingsrecht en een eventuele gewenste procedure vermeld.
 8. Betaling

  1. Gebruiker dient betalingen aan cally.com volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. cally.com is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen.
  2. In principe geldt de betalingstermijn zoals op de Website vermeld bij het sluiten van de Overeenkomt. Indien geen betalingstermijn is overeengekomen geldt een betalingstermijn van veertien (14) dagen na factuurdatum.
  3. Indien Gebruiker niet tijdig aan zijn betalingsverplichting uit hoofde van een Overeenkomst voldoet, is cally.com gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten totdat Gebruiker aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
  4. Indien Gebruiker niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet, is Gebruiker, nadat Gebruiker door cally.com is gewezen op de overschrijding van de betalingstermijn en cally.com de Gebruiker hierna een termijn van veertien (14) dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichting te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is cally.com gerechtigd de door cally.com gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten (BIK).
 9. Klachtenprocedure

  1. Indien Gebruiker een klacht heeft over de dienstverlening van cally.com, dan kan hij bij cally.com per e-mail een klacht indienen. Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat Gebruiker de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij cally.com. Zie de contactgegevens onderaan de Algemene Voorwaarden.
  2. cally.com geeft Gebruiker zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal cally.com binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de klacht, de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Gebruiker.
  3. Consument kan ook een klacht indienen via het Europese geschillenbeslechtingsplatform, te bereiken via https://ec.europa.eu/odr/.
 10. Aansprakelijkheid

  1. Dit Artikel is slechts van toepassing op Zakelijke Klanten.
  2. De totale aansprakelijkheid van cally.com jegens Zakelijke Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst door Zakelijke Klant betaalde prijs (exclusief btw), met een maximum van € 500,-.
  3. Aansprakelijkheid van cally.com jegens Zakelijke Klant voor indirecte schade, daaronder in ieder geval – maar uitdrukkelijk niet uitsluitend – begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
  4. Buiten de in de vorige twee leden van dit Artikel genoemde gevallen rust op cally.com jegens Zakelijke Klant geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. Enige in de Overeenkomst of de Algemene Voorwaarden opgenomen beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van cally.com of in geval van schade door dood of zwaar lichamelijk letsel.
  5. De aansprakelijkheid van cally.com jegens Zakelijke Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat slechts indien Zakelijke Klant cally.com onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en cally.com ook na die termijn in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat cally.com in staat is adequaat te reageren.
  6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Zakelijke Klant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen dertig (30) dagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij cally.com meldt.
  7. In geval van overmacht is cally.com niet gehouden tot vergoeding van enige daardoor bij Zakelijke Klant ontstane schade. Van overmacht is onder meer sprake bij storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur en stroomstoringen.
 11. Duur, opzegging, verlenging en opschorting

  1. Het ‘Basic’ Abonnement is gratis en wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Partijen kunnen ‘Basic’ Abonnementen op ieder moment opzeggen.
  2. Het ‘Plus’ Abonnement wordt aangegaan voor de duur van een jaar, tenzij anders overeengekomen, en vangt aan zodra de Gebruiker zich aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
  3. Het ‘Plus’ Abonnement wordt na de initiële (minimale) looptijd stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd en kan dan worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van een maand, gerekend vanaf het moment van opzegging.
  4. Opzeggingen door Gebruiker dienen te geschieden door cally.com te e-mailen, tenzij cally.com tevens een andere procedure aanbiedt die opzegging mogelijk maakt.
  5. cally.com is gerechtigd alle door Gebruiker toegevoegde data te verwijderen op het moment dat de Dienst wordt beëindigd. Op verzoek en tegen meerprijs kan cally.com u een kopie van de opgeslagen data verschaffen, voor zover wettelijk toegestaan. Informeer naar de mogelijkheden en kosten. Dergelijke verzoeken dienen te worden ingediend alvorens de Dienst wordt beëindigd of opgezegd.
 12. Persoonsgegevens

  1. cally.com verwerkt de persoonsgegevens van Gebruiker conform de op de Website gepubliceerde privacyverklaring.
 13. Slotbepalingen

  1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Indien Gebruiker een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf laat deze rechtskeuze de bescherming die Gebruiker op grond van het dwingende recht van zijn woonplaats geniet, onverlet.
  2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin cally.com gevestigd is.
  3. Indien enige bepaling uit de Overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
  4. Onder “schriftelijk” wordt in deze voorwaarden ook communicatie per e-mail of per enig ander elektronisch communicatiemiddel verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van het bericht voldoende vaststaat.
  5. Bij tegenstrijdigheden bij de interpretatie van deze Algemene Voorwaarden is de Nederlandstalige versie van de Algemene Voorwaarden leidend.

Contactgegevens

Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust contact met ons op.

Kompas Meet B.V.
Tempeliersstraat 20A
1062012 ED Haarlem

E-mail: support@cally.com

KvK-nummer: 90669304
Btw-nummer: NL 865399396B01